Specializace

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby a poradenství.

Občanské právo a rodinné právo

 • závazkové právo
 • vymáhání pohledávek
 • převody nemovitostí (včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí)
 • sepisy smluv
 • konzultace a připomínkování smluv
 • vyřizování pojistných událostí
 • právní rozbory
 • zastupování v dědickém řízení
 • exekuce a výkon rozhodnutí
 • zastupování v občanském soudním řízení
 • vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízení o rozvodu manželství
 • insolvenční právo
 • oddlužení

Obchodní právo

 • závazkové právo
 • sepisy smluv
 • konzultace a připomínkování smluv
 • vymáhání pohledávek
 • zakládání společností
 • zastupování před rejstříkovým soudem
 • zastupování v občanském soudním řízení
 • spory z obchodních smluv
 • ochrana soutěžitelů a spotřebitelů při nekalé soutěž
 • směnečné právo
 • insolvenční právo

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení před soudem i v přípravném řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Správní právo

 • zastupování před správními orgány
 • územní a stavební řízení
 • správní žaloby
 • zastupování v kasačním řízení před Nejvyšším správním soudem

Další

 • advokátní úschova
 • prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu)

Vaše jistota ve světě práva!