Ministr spravedlnosti předložil vládě návrh zákona o státním zastupitelství

Ministr spravedlnosti předložil vládě návrh zákona o státním zastupitelství, který úspěšně prošel připomínkovým řízením. Cílem nové právní úpravy je především posílit nezávislost soustavy státního zastupitelství a zvýšit její efektivitu. Zákon by měl také výrazně přispět k boji proti korupci. Pro tyto účely mimo jiné počítá se zřízením speciálního protikorupčního úřadu.

„Nový zákon o státním zastupitelství využívá všech pozitivních zkušeností spojených s fungováním soustavy státního zastupitelství od roku 1994. Jednoznačný přínos vidím zejména v těch změnách, které pomohou posílit nezávislost státních zástupců na politickém vlivu,“
komentoval jednu z hlavních priorit nové právní úpravy ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

 

Návrh zákona o státním zastupitelství přináší několik významných změn.

Mezi ně patří zřízení Úřadu pro potírání korupce při Nejvyšším státním zastupitelství (NSZ) s celorepublikovou působností ve věcech trestných činů přijetí úplatku, podplácení a nepřímého úplatkářství, závažné finanční kriminality a zvlášť závažných zločinů spáchaných úředními osobami v souvislosti s jejich funkcí. Úřad bude veden náměstkem nejvyššího státního zástupce jmenovaným přímo nejvyšším státním zástupcem na sedm let.

Další změnou je pevně stanovené funkční období všech vedoucích státních zástupců a změna způsobu jejich jmenování a odvolání.

Nejvyššího státního zástupce bude nově jmenovat prezident republiky na návrh vlády předložený ministrem spravedlnosti (dnes jej jmenuje i odvolává na návrh ministra spravedlnosti vláda sama), a to na období deseti let bez možnosti opakování dvou po sobě jdoucích funkčních období. Do této pozice bude moci být jmenován pouze státní zástupce, který vykonává právní praxi minimálně deseti let, z toho pět let ve funkci státního zástupce.

Okresní a krajští (vedoucí) státní zástupci budou moci být jmenováni na dobu sedmi let s tím, že krajského státního zástupce nelze jmenovat na dvě po sobě jdoucí období u téhož státního zastupitelství. Vedoucí okresní i krajští státní zástupci budou jmenování na základě výsledků výběrového řízení.

Odvolat nejvyššího státního zástupce bude možné pouze v kárném řízení před kárným soudem. Totéž bude platit o pro ostatní vedoucí státní zástupce.

Zákon zřizuje nově Poradní sbor státního zastupitelství, se kterým budou muset být projednány zejména zásadní personální otázky. Zvolení členové Poradního sboru se budou vyjadřovat ke jmenování všech vedoucích státních zástupců včetně náměstka nejvyššího státního zástupce, který bude vedoucím Úřadu pro potírání korupce. Poradní sbor bude mít 11 členů volených z řad státních zástupců v přímých a tajných volbách na dobu šesti let. Členství v tomto sboru bude neslučitelné s funkcí vedoucího státního zástupce nebo náměstka vedoucího státního zástupce.

Návrh také předpokládá zrušení vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci, jejichž agenda bude převedena na NSZ a krajská státní zastupitelství.

Zákon o státním zastupitelství podrobně upravuje právo státního zástupce odmítnout splnění pokynu bezprostředně vyššího státního zastupitelství nebo vedoucího státního zástupce, pokud má za to, že je v rozporu se zákonem, nebo má-li za to, že pokyn vychází z výkladu, který je ve zjevném rozporu s právní naukou a ustálenou rozhodovací praxí. Tyto pokyny i odmítnutí musí být provedeny písemně.

 

Zdroj: www.justice.cz

Vaše jistota ve světě práva!