Doprovodná legislativa k novému občanskému zákoníku již vstoupila v platnost

K dnešnímu dni byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů všechny zákony v gesci Ministerstva spravedlnosti, jež tvoří doprovodnou legislativu k novému občanskému zákoníku. V pátek 27. září tak vstoupil v platnost nový zákon o zvláštních řízeních soudních, novela občanského soudního řádu, novela insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích. Od dnešního dne je platný též nový zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a doprovodný zákon k novému občanskému zákoníku, který novelizuje celkem 71 zákonů. Nové právní předpisy nabydou účinnosti 1. ledna 2014 a bude tak dodržena minimální legisvakanční lhůta.

„Doprovodná legislativa přináší řadu právních úprav, které bylo potřeba učinit v návaznosti na přijetí nového občanského zákoníku. Tím, že vstoupily v platnost v původně stanoveném termínu, tj. do 30. září, nebude narušena právní jistota spojená s očekávánou účinností nového civilního kodexu“,
uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

 

Zákon o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.)

Nový zákon o zvláštních řízeních soudních obsahuje taxativní výčet všech nesporných a jiných zvláštních řízení a úpravu jejich zvláštností oproti řízení spornému, které je upraveno v občanském soudním řádu. První (obecná) část zákona upravuje specifika oproti spornému řízení, která jsou společná všem řízením upraveným v dalších částech zákona (například příslušnost, zahájení řízení ex offo, vymezení účastníků, dokazování, rozhodnutí). Zvláštní část zákona pak upravuje jednotlivá řízení (nesporná a jiná zvláštní řízení), a to už zmíněným taxativním výčtem (například řízení o podpůrných opatřeních, řízení ve věcech svéprávnosti, řízení ve věcech svěřenského fondu, řízení o pozůstalosti, řízení ve věcech rodinně právních, opatrovnických atd.).

Novela občanského soudního řádu (zákon č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)

Novela občanského soudního řádu reaguje na nové instituty nového občanského zákoníku (např. podpůrce účastníka v řízení, úprava žalob z rušené držby, procesní úprava dědických novinek jako odkaz, dědická smlouva) a přináší také terminologické změny („způsobilost k právům a povinnostem“ → „právní osobnost“; „způsobilost k právním úkonům“ → „svéprávnost“; „právní úkon“ →„právní jednání“; termín „podnik“→ „obchodní závod“ aj.).

Zákon zároveň reaguje na nový zákon o zvláštních řízeních soudních, když ruší všechna ustanovení, která bude nově upravovat zákon o zvláštních řízeních soudních. Nově tak občanský soudní řád bude upravovat pouze řízení sporná a nový zákon o zvláštních řízeních soudních nesporná a jiná zvláštní řízení.

Novela insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích (zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů)

Novela insolvenčního zákona přináší nový způsob určování insolvenčních správců. Správci se budou nově vybírat podle předem daného pořadí. Součástí novely je například i nový institut společného oddlužení manželů. Norma také zmírňuje kvantitativní kritéria při reorganizaci, aby se podpořila restrukturalizace i menších podniků a harmonizuje terminologii s novým občanským zákoníkem.

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zákon č. 304/2013 Sb.)

Rejstříkový zákon upravuje zápis do rejstříku právnických osob soukromého práva. Do rejstříků budou zapisovat rejstříkové (krajské) soudy, nově budou moci přímo zapisovat také notáři na základě notářského zápisu. To nejen zrychlí zapisování do rejstříku pro veřejnost, ale také uleví agendě soudů. Podle této normy budou zapisovány spolky, obchodní společnosti, družstva, ústavy, nadace, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek.

Doprovodný zákon (zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva)

Doprovodný zákon vzhledem k novému občanskému zákoníku novelizuje 71 zákonů (např. notářský řád), které obsahují technické úpravy vyplývající z rekodifikace soukromého práva.

 

30. 9. 2013
Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Vaše jistota ve světě práva!